Hans Rostgaard, 1625-1684

Krogerup set fra gårdsiden. Hovedbygningen er opført i 1772-1776 som et sent eksempel på rokokostilen og ombygget i 1837. Foto: Urbandweller, 2010. Mere: http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Krogerup_02.JPG
Krogerup set fra gårdsiden. Hovedbygningen er opført i 1772-1776 som et sent eksempel på rokokostilen og ombygget i 1837. Foto: Urbandweller, 2010. Mere: http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Krogerup_02.JPG
Belejringen anno 1658 af Kronborg, hvis erobring af svenskerne attestanten kæmpede for at rulle tilbage. Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Kronbergbel%C3%A4gring.jpg. Copyright: Wikimedia Commons <!-- , <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/PD-icon.svg/64px-PD-icon.svg.png" alt="Ikke ophavsretsligt beskyttet i USA og Vestlige verden" class="lilleflag1" style="text-decoration: strike-through; height: 1em;"/> -->
Belejringen anno 1658 af Kronborg, hvis erobring af svenskerne attestanten kæmpede for at rulle tilbage. Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Kronbergbel%C3%A4gring.jpg. Copyright: Wikimedia Commons
Navn Hans Rostgaard
Født som Hans Rostgaard
Køn m
Født 15. april 1625, Roostgaard, Roost, Arrild Sogn, i Haderslev Amt
Død 31. december 1684 , i Krogerup, Sjælland, Danmark
Jordfæstet 1684
Uddannelse bondesøn, tjente hos kongens tjener
Seneste beskæftigelse amtsforvalter, foged på Rosenborg, ridefoged på Kronborg Len, spion og forhandler under svenskens storm mod København 1659
Ægtefælle / Kæreste Kirsten, datter af Peder Kristensen Svenske, *1637; ”  1668-04-05 i Krogerup
Viet 21. september 1656
Anden ægtefælle/ kæreste Kathrine Arendrup (1636-1672), datter af købmand i Flensborg Asmus Lorentzen og Maren Arendrup, enke efter forvalter på Hørsholm Lorens Pedersen. Gift 11. april 1670, endt ved konens død 24. februar 1672
Børn
  1. Frederich Rostgaard(m), *1671 i Krogerup, Sjælland (?). ”  1745. Administrator, oversekretær i Den danske Kancelli, digter, godsejer
  2. Jacob Rostgaard, *16xx, ” 1xxx
  3. (muligvis døtre)
Fader Ode Madsen Rostgaard (M) (1580-1659), ejer af Rostgaard
Moder Kirsten Bennich / Kirsten Bennike (K), *1583, ”  1655
Søskende
  1. Mads Outzen Rostgaard (M) (1620-1689), ejer af Roostgaard.
Hvad andre siger om Hans Rostgaard

På Rostgaard, der ligger 25 km fra Vesterhavet udfor Rømø møder Kong Christian 4. en anderledes frejdig fireårig dreng. Det er Kirstens søn Hans Rostgaard. Kongen tager ham på skødet, og de får sig en lille snak. Må jeg ikke få lov at tjene kongen? spørger Hans Rostgaard. Jo, det må du, men først må du se at blive lidt større, svarer kongen, og så er det en aftale.

Tre Bennick-musketerer, Bennicksgaard Hotel, Graasten

Forside til bogen Tro, håb og nederlag

Som Ridefoged var det nu, at han udførte sit Livs tapre Bedrifter. 1658 indtraf Svenskernes Erobring af Kronborg, men H. R. vidste at bevare sin Stilling, skjønt han nægtede at sværge Troskabsed til Carl Gustav, han blev vel en Tid fængslet, men frigivet paa sin Svoger Toldskriver Mikkel Hansens og en helsingørsk Borgers Kavtion. Medens han tilsyneladende tjente sine nye Herrer med største Iver, vidste han med Anvendelse af den yderste Snedighed og Mod at holde sig i Forbindelse med den belejrede Hovedstad; paa Baade fra Krogerup bragte han og hans ligesindede Hustru Vildt og fersk Kjød til Hoffet. Snart fik han Lejlighed til at udrette mere. Han meldte i Okt. 1658 Frederik III den nederlandske Flaades Ankomst til Sundet, fik Breve med sig fra Kongen og Henrik Bielke til Admiral Obdam, bragte dem med Livsfare om Bord og tilmed atter Skrivelser fra Obdam og den hos ham værende Christoffer Gabel tilbage til Kongen. Og da saa Svenskerne havde besluttet Stormen paa Kjøbenhavn i Febr. 1659, var han en af dem, der gave Regeringen Underretning om Planerne og Tilberedelserne. I Juni s. A. medvirkede han ved et endnu dristigere Foretagende. Med ham og Forvalteren paa Hørsholm Lorens Tuxen satte Kongens Kammerjunker Corfits Trolle sig i Forbindelse for ved en Sammensværgelse at vinde Kronborg tilbage; R. vandt Ingeniøren Ole Steenwinkel og den engelske Oberst Hutchinson til at være Deltagere; han selv skulde anvende Lenets Bønder, der vare pressede til Arbejde paa Slottet; Aftalerne bleve trufne hos hans før omtalte Svoger Mikkel Hansen. Ulykkeligvis blev Planen opdaget; men det lykkedes R. at undslippe fra Krogerup til Kjøbenhavn, medens hans Hustru med beundringsværdig Forstillelse og Udholdenhed lod, som om han var død.

J. A. Fredericia (1887-1905): Rostgaard, Hans, 1625-84, Ridefoged og Amtsforvalter, Dansk biografisk Lexikon / XIV. Bind. Resen - Saxtrup / 345

HANS ROSTGÅRD (1625-1684) vendte tilbage til Krogerup 1660 og fik i marts 1661 Krogerups jord til eje og adelig frihed samt løfte om 300 rigsdaler årligt. 1668-1670 fungerende amtmand, 1681 amtsforvalter over Kronborg amt. Han udvidede sine jordbesiddelser ved køb af smågårde og huse i Krogerups omegn og fik også sådanne som erstatning fra Kronen, da tilskud fra sundtolden ophørte. Rostgårds fortjenester under krigene var betydelige, men beskrivelsen af hans bedrifter i heltedigtet af L. Thura: Hans Rostgårds Liiv og Levnet (1716), hvori alle andre sættes i skygge, har præg af bestillingsarbejde

Amdrup, Erik (1993): Tro, håb og nederlag, Gyldendal, ISBN 87-00-16696-0, side 349-350

Kilder til denne side
  1. Amdrup, Erik (1993): Tro, håb og nederlag, Gyldendal, ISBN 87-00-16696-0
  2. Ellinor Rostgaard Mehtola og hendes mor Cecilie Rostgaard Evald i e-mail-korrespondance af august 2010
  3. Danmark Kort: Frederik Rostgaard, Danmarks Radio Program 1: Udsendelsen Danmark kort 09. september 2008 kl. 11:55 på P1, URL: http://www.dr.dk/P1/danmarkkort/Udsendelser/2008/09/09112620.htm (kortere version tillige her [MP3], Afskrift af radioudsendelsen)
  4. J. A. Fredericia (1887-1905): Rostgaard, Hans, 1625-84, Ridefoged og Amtsforvalter, Dansk biografisk Lexikon / XIV. Bind. Resen - Saxtrup / 345
  5. Jørn Møller (2011): Tre Bennick-musketerer, Bennicksgaard Hotel, Graasten. URL: http://www.benniksgaardhotel.dk/default.asp?Id=79&lan=1, af 2011-11-23
  6. Carl Langholz Anetavler for berømte danskere ”” Digtere og forfattere, Lyngby: Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1989. 548 sider. Side 393 (afskrift)
Bemærkninger

Rostgaards heltegerninger under svenskekrigene skildres i H. F. Ewalds Svenskerne paa Kronborg ; Historisk Roman i to Dele (1867), Kiøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, 366 sider. Digital version:
http://openlibrary.org/books/OL24772397M/Svenskerne_paa_Kronborg.

En nyere beretning om begivenhederne, mens svensken holdt Kronborg besat, er den historiske roman af Amdrup, Erik (1993): Tro, håb og nederlag, Gyldendal, ISBN 87-00-16696-0. I slutningen af romanen er anført biografiske oplysninger om de personer, som romanen skildrer.

Siden oprettedes 2010-08-12
Sidste ændring 2016-07-25

Antal besøg seneste 24 timer:

Antal brugere on-line: