Mobil visning

Om navnet Thau

Daddy Steals upon the West German Deutschmark

Navnet Thau bruges af flere i både ind- og udland. Der er tale om:

 1. Thau i Dan­mark: Den danske slægt Thau
  1. Det pæne navn
  2. Der er patent på navnet
 2. Thau i Tyskland
  1. Den schlesiske slægt Thau
  2. Den tyske matematiker Valentin Thau (1531-1575)
 3. Den jødiske slægt ved navn Thau
 4. Frankrig
  1. Hugenotmyten
  2. Det franske middelhavsdistrikt Thau
 5. Det danske punk-rockorkester Thau
 6. Tegneseriefiguren Alef-Thau
 7. Det asiatiske navn Thau
 8. Thau på WWW

Thau i Dan­mark: Den danske slægt Thau

Navnet, som den danske Thau/Thou-æt bærer, skulle ifølge min morfar Uffe Thau være en sideform af Tue, Tovi, der at­ter har at gøre med asen Thor. Thau-erne nedstammer fra Nordslesvig (Søn­der­jylland), især Skrave, Hjerting, Rød­ding og Branderup. Som de fleste beboere i 1600-tallets Dan­mark og hertugdømmerne Slesvig-Holsten var Thau-erne bønder med egen gård. De har næppe tilhørt samfundets nederste lag af livegne, tiggere, bønderkarle og -piger, men var langt fra adelige eller borgere.

Med Martin Hansen Thau (1837-1916) kommer der uddannelse ind i slægten. Martin Hansen Thau (1837-1916) var skolelærer, og en del af hans børn blev også skolelærere. Den første u­ni­ver­si­tets­ud­dan­nede, som jeg har registreret, er sønnen Hans Mar­tinsen Thau (1880-1907). Han blev ju­rist, men døde barnløs som 27-årig af tidens sto­re pest - tuberkulose.

Det pæne navn

Carsten Kipper Thau, f. 1946
Carsten Kipper Thau, f. 1946: Pro­fes­sor, kunsthistoriker — en af dem, som gør navnet Thau pænt. Billedet hentet fra Dagbladet Information.

I det 20. århundrede bliver en uddannelse, også ved u­ni­ver­si­teterne, langt almindeligere, også hos Thau-erne. Martin Hansen Thau (1837-1916) er den sidste landmand, jeg har her i slægtsbogen, mens hans efterkommere er urbaniserede. Og de har uddannelse. Lærer- og pædagoggerningen fylder meget blandt stillingsprofilerne hos Thau-erne født i 1900-tallet. Der kan dog også tælles job /uddannelser som tandlæge (mindst 3 af slagsen), ju­rist, apoteker, læge, sygeplejerske, blandt de nulevende desuden pro­fes­sor, filmskaber, kunstner, skibskaptajn, luftkaptajn, fabrikant, mø­bel­de­sig­ner og marketingsmand. Kendetegnende for Thau-erne finder jeg alvorens tyngde, hang til boglige sysler og ærgerrighed.

Der er patent på navnet

Jens Thau i Island 1916
Jens Mar­tinsen Thau på Island, 1916. Han krydsede landet ponyryg.

Jens Mar­tinsen Thau (1877-1961) patenterede navnet Thau. Man kan således ikke an­ta­ge det­te navn uden ved blodets bånd eller giftermål; alt andet kræver samtlige Thau-ers billigelse, et krav, som i praksis er umulig at indfrie i det 21. århundrede. Kombinerede navne som mit eget Thau-Knudsen kræver også en særlig godkendelse, hvor ansøgeren skal gøre vit­terligt, at han/hun nedstammer fra en Thau. Jeg har derfor gjort flittig brug af min mors Ulla Thaus dåbsat­test i forbindelse med navngivningen af mine børn.

Pr. 1. januar 2006 var der 66 mennesker med efternavnet Thau, ét mindre end i 2005. Tallet var uændret i 2007 og pr. 1. januar 2008. Efternavnet Jensen blev 1. januar 2008 båret af 282249 indbyggere i Dan­mark. Kilde: Dan­marks Statistik: Hvor mange hedder...

Thau i Tyskland

Den schlesiske slægt Thau

Thau-pose fra Hamburg 1992

Fra Schle­sien nedstammer en tysk Thau-slægt, som nu også er repræsen­te­ret i Tyskland. I sommeren 1992 opsøgte jeg min navnebroder Erich Thau, som ejede en porcellænvareforretning (gavebutik) ved navn Erich Thau i Ein­kaufs­zen­trum Billstedt, Hamborg. Han var der ikke mere. Erich Thau hav­de da trukket sig tilbage og overladt geschäften til sin søn Helmuth Thau, som jeg da fik forkla­rin­gen fra. Helmuth Thau hav­de dog hørt om de slesvigske Thau-er.

Den tyske matematiker Valentin Thau (1531-1575)

Valentin Thau (født 6. oktober 1531 i Herbsleben [Thü­rin­gen], død 10. juni 1575 i Leipzig) var en tysk matematiker, astronom og ju­rist. Herbsleben ligger i Thü­rin­gen, så det er ikke sikkert, at der er en forbindelse til Schle­sien, som ligger i nutidens Polen. Han blev i 1543 optaget som den tre­die elev overhovedet på den Fyrsteskole, som var grundlagt i Schulpforta (Thü­rin­gen) efter re­for­ma­ti­o­nen. I 1549 blev Valentin Thau immatrikuleret på U­ni­ver­si­tetet i Leipzig og blev derfra magister i filosofi i 1555. Siden studerede han matematik og astronomi ved pro­fes­sor Johannes Hommel (1518-1562) samt jura. I 1561 blev han bacchelaurus i begge ret­te, d.v.s. både kirkelig og verdslig ret. Han efterfulgte pro­fes­sor Hommel, da denne døde i 1562. En af hans studenter var den danske astronom Tycho Brahe, som var blevet immatrikuleret i Leipzig i 1561. Brahe opgav dog studierne i 1565, da han måt­te vende tilbage til Dan­mark for at overtage sin faders gods. Valentin Thau opfandt en vejopmålingsvogn, der blev fremstillet i 3 eksemplarer, til opmåling af de sachsiske veje. Den senere opfindelse af en tilsvarende geometrisk vejopmålingsvogn af Adam Friedrich Zürner i Sachsen i 1800-tallet byggede på Thaus matematiske beregninger, uden dog at nævne denne. Blandt hans vigtigste værker kan nævnes Eis amphieterida tēn paschalian kai trishagia nikēteria amnu... (Εις αμφιετεριδα την πασχαλιαν και τρισαγια νικητερια αμνου), som beskæftiger sig med den korrekte tidsfæstelse af påsken efter den ægyptiske kalender og de græske olympiader, noget, som var et omstridt tema i 1500-tallet, da man ventede en kalenderreform.

Valentins efternavn skrives vekslende med Thau og Thaw. Wikipedia om Valentin Thau

Den jødiske slægt ved navn Thau

Der findes en jødisk slægt med navnet Thau, som vi intet har at skaffe med. Den er udbredt i den nye verden, o­ver­ve­jen­de USA og Brasilien, men også i Tyskland. Ved søgninger på internet­tet dukker navnet Thau på amerikanske websteder især op i sam­menhænge med holocaust-forskning. Antageligvis handler det om nordeuropæiske, vel tyske, jøder.

Challenge de Thau

Frankrig

Hugenotmyten

Som barn blev jeg af min mor opflasket med myten om, at Thau-erne ned­stam­me­de fra franske hu­ge­not­ter, der udvandrede fra Straßburg, fordi de som adelige måt­te tage flugten fra de vilde revolutionære under Den franske Revolution i 1789, og bosat­te sig i Chris­ti­ans­feld blandt deres tros­fæller i brodermenigheden dernede. Beretningen vidner mere om manglende hi­sto­ri­ebevidsthed end om sandheden.

Huguenot­terne var betegnelsen for Frankrigs protestanter i tiden efter Re­for­ma­ti­o­nen. De blev forfulgt for deres tro, men sat­te sig til modværge ved tal­ri­ge religionskrige — over 9 af slagsen — gennem 1500- og 1600-tallet. Berømt er nedslagtningen af hu­gue­not­ter under Bartholomæus-nat­ten den 24. august 1572 og i de følgende 3 uger, hvor der blev dræbt 2000 hu­gue­not­ter i Paris og 6-8000 i provinserne. Det udløste den Fjerde Huguenotkrig, som varede til 9. maj 1573. Fra 1598 var der relativt megen fred grundet Ediktet af Nantes, som garanterede hu­gue­not­terne kultusfred, men ved Ludvig den XIII-s tiltræden 1610 strammedes forholdene for protestanterne langsomt til, dog mest for at mindske hu­gue­not­ternes politiske magt, og det kulminerende i 1685, hvor Ludvig den XIV (Solkongen) ophævede Ediktet af Nantes. Allerede i 1681 begyndte kongen at forfølge hu­gue­not­terne, mange huggedes ned, deres børn blev taget fra dem og sat i klostre, deres kirker nedreves, og deres præster sat­tes på galejerne. Forfølgelserne fortsat­te under Ludvig XV. Fra 1685 begyndte en masseflugt af hu­gue­not­ter, hvorunder 200.000 krydsede de ellers skarpt bevogtede grænser. En del kom til Dan­mark (f. eks. Carpentier-slægten, Devantier-erne), men Thau-er var der næppe iblandt. Ældst kendte Thau er Peder Jensen Thau (ca. 1687-1752), hvis fader må hedde Jens Thau og være født ca. 1655. Læg hertil, at huguenottererne som følge af den franske revolution opnåede kultusfrihed igen og ikke siden har mistet den.

Det straßburgske og senere christiansfeldske element af myten stammer fra Beiter-siden af min mors slægt; en Johannes Beiter indvandrede til Dan­mark i 1800-tallet fra Straßburg og slog sig ganske rigtigt ned i Chris­ti­ans­feld, men forlod senere menigheden. Og Beiter var ikke født i Straßburg, har jeg forvisset mig om i byens arkiver i 1996; tværtom var han født i Bayern vel i 1830-erne, altså 3-4 årtier efter den (1.) franske revolution.

Som pensionist begyndte min mor at tage hi­sto­ri­ekurser, og det har været hendes største passion. Myten om revolutionens ofre hører jeg ikke mere.

På den anden side: Hvis der er en fransk forbindelse, må den findes på tidligere tidspunkter. Det sydlige Frankrig, hvor Thau-distriktet befinder sig, er Provençe. Det har været arnested for ikke alene huguenotter i 1500-1600-tallet, men også katarerne i 1100-1200-tallet, begge kristne sekter, som har været udsat for noget af den mest brutale sekteriske vold inden for de sidste 1000 års europæisk historie (med mindre vi henregner jødeforfølgelserne i 1930-erne og 1940-erne til sekterisk vold). Katarer og huguenotter fra Provençe havde gode grunde til at flygte, men der kendes ikke til større flygtningestrømme helt op til Danmark; husk, at Peder Jensen Thau (ca. 1687-1752) var en velintegreret herre, hvilket både navn og status som landmand vidner om. En flygtet huguenot ville forventes at være bosat ikke på landet, men i en by.

Det franske middelhavsdistrikt Thau

Ville de MarseillanVi Thau-er har heller ikke noget at skaffe med den franske Étang de Thau (også kaldet Bassin de Thau), som er et vindforblæst sumpet vinområde langs den franske middelhavskyst nær Montpellier. Byer i området er Sète, Mèze, Balaruc, Marseillan og Bouziques.

De lave sumpe har karakter af marskland og egner sig dermed kun til tre ting -- krebsdyrfangst, saltindvinding og windsurfing. De lokale er ved at opbygge en turismeindustri. I indlandet er der et kursted, og selv­følgelig har de gamle grækere været med til at kolonisere området en gang i antikken.

Ca. en gang pr. slægtsled drager en dansk Thau af sted med sin familie for at se på området (og måske finde et slot, som vi måske står til at arve fra en adelig fransk gren af familien, jo, jo, idéen med Thau og fransk adel ­hvi­ler tungt på alles skuldre) og vender slukøret tilbage (og uden skøde på slot­tet). Selv den lokale languedoc-vin skulle være skuf­fen­de, fortalte alle samstemmende. Mens min fæt­ter Jørgen Thau var ansat på Irmas afdeling for drikkevarer, solgte Irma vinen derfra. Sikken service! Vinen var lidt bedre end forventet.

Link: étang de Thau Sète Mèze Balaruc Marseillan

Orkestret Thau

Det danske punk-rockorkester Thau

[ Cover: Swish 2 ][ Cover: Swish ] Bandet Thau ud­sprin­ger af stu­den­ter­mil­jøet på Kø­ben­havns U­ni­ver­si­tet og førhen tit optrådte med bands som Eric and the E­rec­tions, og består af Ulrik Petersen (Vokal, Guitar), Jesper Reginal (Vokal, Trommer), Jesper Rofelt (Bas) og Jesper Sand (Vokal, Guitar).

[ Cover: Utah ]Det er kommet ulovligt til sit varemærke. Ulovligheden har stået på siden 1989. Nogle af Jens Mar­tinsen Thaus oldebørn — un­der­teg­ne­de Erik Thau-Knudsen og min lillebror — forsøgte i foråret 1994 at få dem på tale under en koncert i Studenterhuset i Køben­havn. Længe før arrangementets afslutning skræmtes vi bort af støjen. Man tænkte mest på et neodepressionistisk punk-rock-orkester, men deres stil går under genrebetegnelsen indie. Musikken bestod dengang o­ver­ve­jen­de af en bastant basrytme, som ak­kom­pag­ne­re­de en dødnings rallen. Gad vide, om Lars Hug måt­te tage navneforandring til H. U. G. grundet tilsvarende divergenser i musiksmag i Hug-familien.... [ Cover: All it takes is everything ]Ubegribeligt nok er støjrock-orkesteret efter tre albumer ved at høste succes udenlands, især i Tyskland - af alle steder!

De har udgivet albummerne Daddy Steals upon the West German Deutschmark, All It Takes Is Everything (udkom 01.11.2001), Swish, Swish 2 og Utah, alle på Crunchy Frog. Desuden Today is Up. Blogspot om THAU. Geiger.dk-s anmeldelse af koncert med Thau 12. oktober 2002.

Tegneseriefiguren Alef-Thau

Alef-Thau og hans kæmper.Der er en franske fantasy-tegneserie med navnet Les aventures d'Alef-Thau, opfundet af Alexandro Jodorowski/ Arnaud 'Arno' Dombre Dies og siden 1999 videreført af Jodorowsky / Covial. Den handler om den unge Alef-Thau, der føler tomheden i sit liv som udødelig illusion.

Navnet er nok lavet ud fra hebræisk. Aleph er det første bogstav i det hebræiske al­fa­bet, mens Thau er det sidste. En be­tyd­nings­o­ver­sæt­telse af Alef-Thau vil dermed blive Alfa & Omega, og hermed en re­fe­ren­ce til Jesu udtryk Jeg er alfa og omega - begyndelsen og enden.

Udtrykket Alef-Thau kendes fra Det gamle Testamente (Zecharias 12:10). Jodorowsky (medforfat­ter til kvintologien Inkalen) er oprindeligt ukrainsk jøde. Af nogle tages det­te vers, hvori Aleph-Thau står i den aramæiske ver­sion, som en profeti om en frelsende messias komme og fastnagling.

Les aventures d'Alef-Thau findes også i danske oversæt­telser i serien Eventyret om Alef-Thau og regnes for at høre til klassikerne i fantasy-genren.

Link: Lit­teratursiden.dk - Fantasy-genren i 90'erne |

Det asiatiske navn Thau

Dieau Con Thau Hieau

Endvidere er der en række asiater med sam­me navn. Af sam­me grund bombarderedes jeg frem til ca. 2002 af spam på koreansk og kinesisk. Jeg har ondt af alle de andre Thau-er, der har haft e-mail-a­dres­ser så længe som jeg (siden 1994) og derfor for længst er røget ind i en CD-ROM med 3 mil­li­ar­der a­dres­ser.

Thau på WWW

Der findes en del websteder, hvori Thau ind­går som en del af titlen. Her er et udvalg.

Oversigt over Thau-websteder
Adresse Titel og billede Kommentar
http://www.thau.be Arbejdsplads Thau * — making brands come alive. Sådan præsenterer et belgisk markedsføringsbureau sig. Det holder til i Herent. Firmaet satser på markeder i Benelux-landene, men er frisk på at lave events og shows overalt i Europa.
http://www.thau.com/
Dieter Thaus portræt
Dieter Thau
Bastian Thaus portræt
Bastian Thau
Pascal Thaus portræt
Pascal Thau

Familie-site for tyskerne Die­ter Thau, Bastian Thau og Pascal Thau.

Det­te ligefremme domæ­ne­navn har haft skiftende hi­sto­ri­e. I tiden 2000-2006 en en download-side, o­ver­ve­jen­de med skærmskånere til Windows-platformen. Dreves af tyske DTgrafic GmbH med sæde i Gerlingen. Titlen var Screen Saver Bildschirmschoner Desktop Shareware Free­ware Download . Fra da og nogle år frem, og især i 2008, var sitet uden ejer, indtil jeg 2013-09-29 fandt det optaget igen, men af sam­me mand — Die­ter Thau, som ejer DTGraphic.

http://www.thau.de/ THAU Samme som ovenstående. Og sådan har det været siden 2000. Drives af ovennævnte fotograf og webdesigner Dieter Thau, som også ejer webstederne DTGraphic.com og Bushaltestelle.com.
http://www.thau.dk/
Per Thau, ca. 2010
http://www.thau.dk
Neel, Per, Oscar og Nicolais hjemmeside til inspiration og glæde for familie og ven­ner der vil følge med på bil­le­derne. Ejeren er Per Thau, som er dat­tersøn af Mogens Thau, en søn af Jens Mar­tinsen Thau (1877-1961) . Webstedet har også adressen www.thauweb.com/
http://www.thau.no/ THAU Re­kla­me­by­rå AS THAU Re­kla­me­by­rå AS Grundlagt i 1923 af Harald Thaulow, som siden starten brugte signaturen Thau. Ved et ejerskifte i 1937 blev det omdøbt til Thau Re­kla­me­by­rå. Har domicil i Oslo.
http://www.thau.fr/ BaggrundAccueil — pays de thau Velkommen til Thau-landet. Antyder at være en informationsside for den franske lokalitet Thau, men indeholder kun ansøgningsskemaer til at udbede sig mere information. Webstedet er indkvarteret på et tysk webhotel.
http://www.thau.me Animating Ember

IT-blog, som drives af franske Tom Coquereau, der arbejder som front-end architect ved Viadeo i Paris, og blogger om NodeJS.

Tom Coquereau
http://www.thau.name/ Ghislain Thau — Homepage Privat websted tilhørende Ghislain Thau, som er en software-ingeniør og bor i New York, USA. Adressen giver blot links til ejerens sider på Linkedin, Viadeo, Blogmarks, Flickr, Twitter og e-mail. På sin Flickr-side har han dog kun fotografier fra Rio de Janeiro, Brasilien.
http://www.thau-systems.de Thau-systems IT-Dienstleistungen & Consulting

IT-virksomhed, som drives af førnævnte Bastian Thau.

Bastian Thau 2011
Oversigt over nu nedlagte Thau-websteder
Adresse Titel og billede Kommentar
http://www.thau.us/

2013-09-30: Welcome to: thau.us. This Web page is parked for FREE, courtesy of GoDaddy.com

I 2008: Amerikansk hjæl­pe­or­ga­ni­sa­ti­on med arbejde inden for men­ne­ske­ret­tig­he­der (mindretal, flygt­nin­ge, fattigdomsbekæmpelse) verden over. Har kontorer i Europa, Afrika, Asien, Latinamerika. Welcome to Thaumaturgy Relief Agency

http://www.thau-hamburg.de/ Meine Foto Homepage

I 2008: Billeder af planter og ud­flug­ter af en Hubert Thau.

Pr. 2013-09-30: Nedlagt.


Erik Thau-Knudsen, 2008-2014